It's Snowing......

Friday, 28 October 2011

sjkc masai 70

http://www.youtube.com/watch?v=rE3aEvnqNTU

Tugasan 1 C

Nama : Leong Siew Fern

No. Matrik : D20102044016

Topik : Bahasa Melayu Tahun 5

Rancangan P & P Bahsa Melayu tahun 5

Tarikh        :    18 April 2011

Masa       : 10.50 – 11.50 pagi

Tahun      :  5 Hijau

Bilangan Murid      : 36 orang

Mata Pelajaran      : Bahasa Melayu

Tajuk      : Sekolah Baharu, Kawan Bahasa

Pendekatan       : Pembelajaran Masteri

Teknik           : Lakonan dan perbincangan 

Objektif      : Pada akhir pelajaran murid akan dapat:

1. Menyusun maklumat mengikut urutan.

2. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Pengabungjalinan Kemahiran :

Fokus Utama
Fokus Sampingan
2.1 Bercerita dengan kata, frasa, ayat-ayat
     serta sebutan dan intonasi yang baik dan
     jelas.

Aras 1
Memilih isi yang sesuai untuk menyampaikan
sesuatu cerita.
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan memahami perkara yang dibaca.

Aras 1
Membaca perkataan, frasa dan ayat, yang
mengandungi ayat tunggal dan majmuk dengan
sebutan dan intonasi yang betul.
Pengetahuan Sedia Ada :

1. Murid-murid telah mempelajari makna perbendaharaan kata di dalam teks.

2. Murid-murid telah mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perbualan.Kemahiran Bahasa :  Kemahiran MembacaSistem Bahasa : Kata nama am, kosa kata, sebutan dan intonasi.Pengisian Kurikulum : 1. Ilmu – Pendidikan Moral dan Sejarah          

  2. Nilai murni – Baik hati dan berhemah tinggi.

Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) :

1.   Kemahiran berfikir – mensintesis dan menyusun atur

2.   Pembelajaran kontekstual

3.   Belajar cara belajarAlat Bantu Mengajar (ABM):

1. Kad perkataan

2. Kertas sebak

3. My CD – Galeri multimedia dan pautan web

4. Buku teks    

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran

Langkah
/Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Catatan
Set Induksi
5 minit
Sekolah Baharu,
Kawan Baharu
1. Guru memainkan MyCD
    untuk murid-murid.
2. Guru memberikan tunjuk
ajar dan penilaian yang
sewajarnya kepada murid-murid.

1. Murid mendengar
perbualan dengan
teliti ( My CD ).

2. Murid-murid melakonkan
    perbualan.
Strategi pengajaran dan pembelajaran :
Lakonan

ABM :
My CD, kertas sebak, kad perkataan.

Langkah 1
10 minit
Sekolah Baharu,
Kawan Baharu
1. Guru memberi tunjuk cara dalam penyebutan perkataan yang terdapat dalam teks dengan sebutan yang betul.


2. Guru membetulkan sebutan yang salah.

1. Murid menyebut perkataan yang terdapat dalam teks dengan sebutan yang betul.


a. kolej
b. elit
c. nasionallisme
d. pembelajaran
e. mengisytiharkan

Strategi pengajaran dan pembelajaran :
Perbincangan

ABM :
Buku teks

Langkah 2
10 minit
Sekolah Baharu,
Kawan Baharu

1. Guru membaca teks dengan intonasi yang betul.

2. Guru menitikberatkan perenggan-perenggan yang hendak diberi perhatian.


1. Murid mendengar bacaan guru dengan teliti.

2. Murid membaca teks dan murid lain membuat penilaian.
Strategi pengajaran dan pembelajaran :
Perbincangan

ABM :
Buku teks

Langkah 3
15 minit
Sekolah Baharu,
Kawan Baharu

1. Guru menjelaskan peristiwa penting tentang sejarah Kolej Melayu Kuala Kangsar.2. Guru menitikberatkan tahun yang peristiwa tersebut berlaku.


1. Murid menyusun peristiwa penting tentang sejarah Kolej Melayu Kuala Kangsar mengikut tahun.


2. Kemudian, murid menyampaikan jawapan kepada kelas.

Strategi pengajaran dan pembelajaran :
Perbincangan

ABM :
Kertas sebak dan buku teks

Langkah 4
15 minit
Sekolah Baharu,
Kawan Baharu
1. Guru mengulang kaji ayat tunggal dan ayat majmuk dengan murid-murid.

2. Guru mengarah murid-murid untuk memberikan contoh-contoh ayat tunggal dan ayat majmuk.

1. Murid mengenal pasti ayat tinggal dan ayat majmuk daripada teks.

2. Murid menyenaraikan kata nama am daripada teks.
Strategi pengajaran dan pembelajaran :
Perbincangan

ABM :
Buku teks

Penutup
5 minit
Sekolah Baharu,
Kawan Baharu
1. Guru membahagikan murid-murid kepada tiga kumpulan.

2. Guru mengadakan pertandingan membaca teks di kalangan murid-murid.

1. Setiap kumpulan murid                      membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.
Strategi pengajaran dan pembelajaran :
Perbincangan

ABM :
Buku teks


Tarikh        :    19 April 2011

Masa       : 9.30- 10.30 pagi

Tahun      :  5 Hijau

Bilangan Murid      : 36 orang

Mata Pelajaran      : Bahasa Melayu

Tajuk      : Sekolah Baharu, Kawan Baharu

Pendekatan       : Pembelajaran Masteri

Teknik           : Soal jawab, perbincangan dan bercerita.

Objektif      : Pada akhir pelajaran murid akan dapat:

1. Memilih perkataan yang sesuai untuk bercerita.

2. Menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

Pengabungjalinan Kemahiran :

Fokus Utama
Fokus Sampingan
3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan kata, istilah,frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.

Aras 1
Mengemukakan maklumat dengan jelas dan
tersusun.
8.1 Membina dan menulis perkataan ayat tunggal
     dan ayat majmuk.

Aras 1
Membina perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk
berdasarkan topik yang berkaitan.
Pengetahuan Sedia Ada :

1. Murid pernah menyertai aktiviti gotong-royong.  

2. Murid juga telah mempelajari pelbagai diksi.Kemahiran Bahasa : Kemahiran Menulis

                    Kemahiran MembacaSistem Bahasa : Kata nama am, kosa kata, sebutan dan intonasiPengisian Kurikulum : 1. Ilmu – Pendidikan Moral dan Sejarah       

  2. Nilai murni – Baik hati dan berhemah tinggi

Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) :

1.   Kemahiran berfikir – menyusun atur, menghubung kait, menjana idea.

2.   Pembelajaran kontekstual

3.   Belajar cara belajar

Alat Bantu Mengajar (ABM):

1. papan putih

2. gambar rajah Taman Sains

3. gambar rajah yang diperbesarkan

4. marker

5. buku teks.

6. lembaran kerja

7. buku latihan karangan.Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran

Langkah
/Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Catatan
Set Induksi
5 minit
Sekolah Baharu,
Kawan Baharu
1. Guru menanya tentang
Taman Sains yang
terdapat di sekolah.

2. Guru menilai tentang pandangan murid-murid.

1. Murid menjawab tentang
Taman Sains yang
terdapat di sekolah.
Strategi pengajaran dan
pembelajaran:
Soal jawab

ABM:
Gambar rajah
Taman Sains
Langkah 1
10 minit
Sekolah Baharu,
Kawan Baharu
1. Guru mempamerkan gambar dalam buku teks halaman 5 yang telah diperbesarkan.

2. Guru memberikan lembaran kerja kepada murid-murid.

3. Guru menerangkan aktiviti-aktiviti yang terkandung di dalam lembaran kerja.

1. Murid meneliti gambar
( buku teks halaman 5 ).

2. Murid menyenaraikan
kerja yang dilakukan
di Taman Sains.

Strategi pengajaran dan
pembelajaran:
Perbincangan

ABM:
Gambar rajah yang
diperbesarkan,
buku teks,
lembaran kerja.
Langkah 2
10 minit
Sekolah Baharu,
Kawan Baharu
1. Guru mengarahkan murid-murid untuk mengemukakan jawapan masing-masing.

2. Guru menilai jawapan murid-murid.

3. Guru membetulkan jawapan murid-murid yang kurang sesuai.

1. Murid menyatakan kerja
yang dapat dilakukan
untuk membantu Egog dan
rakan-rakannya di
Taman Sains.
Strategi
pengajaran dan
pembelajaran:
Perbincangan
Langkah 3
15 minit
Sekolah Baharu,
Kawan Baharu
1. Guru mengulang kaji teknik-teknik membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan murid-murid.

2. Guru mencatatkan teknik-teknik membina ayat tunggal dan ayat majmuk di atas papan putih.

3. Guru mendorong murid supaya memberikan kata-kata penting dalam pembinaan ayat tunggal dan ayat majmuk.

1. Murid membina ayat
tunggal dan ayat
majmuk berdasarkan
perkataan tersebut.
1. Strategi
pengajaran dan
pembelajaran:
Perbincangan

ABM:
Papan putih,
marker.
Langkah 4
15 minit
Sekolah Baharu,
Kawan Baharu
1. Guru membahagikan murid-murid kepada 6 kumpulan.

2. Guru meminta setiap kumpulan murid untuk memilih perkataan yang sesuai untuk menceritakan tentang aktiviti gotong-royong.

3. Guru meronda dan memberi tunjuk ajar yang sewajarnya.

1. Secara berkumpulan,
murid memilih
perkataan yang sesuai
untuk menceritakan
tentang aktiviti
gotong-royong.
Strategi
pengajaran dan
pembelajaran:
Perbincangan

ABM:
Lembaran kerja.
Penutup
5 minit
Sekolah Baharu,
Kawan Baharu
1. Guru mengarahkan murid-murid menulis perenggan karangan berdasarkan isi-isi yang telah dibincangkan.
1. Murid bercerita
tentang aktiviti
gotong-royong tersebut.
Strategi
pengajaran dan
pembelajaran:
Bercerita

ABM:
Buku latihan
karangan.